БАНК СІЧ виконує функції Уповноваженого банку при проведенні валютних операцій з дотриманням лімітів, визначених НБУ.

Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим постановою Правління НБУ № 5 від 02.01.2019р., фізичній особі-резиденту (крім підприємців) дозволяється здійснювати валютні операції з переказу коштів з України з метою:

  • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
  • здійснення інвестицій за кордон (наприклад, купівля акцій закордонних компаній, житлової нерухомості тощо);
  • виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя;
  • надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті.

Фізична особа має можливість здійснювати переказ іноземної валюти протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 200 000,00 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції).

Зазначені операції здійснюються в межах установлених лімітів (надалі Е-ліміт) через уповноважений банк з використанням Автоматизованої Інформаційної Системи «Е-ліміти».

Е-ліміт поширюється на валютні операції фізичних осіб за умови, що ці операції здійснюються фізичними особами для власних потреб та не пов’язані з їх підприємницькою діяльністю.

Послуги з переказу іноземної валюти за кордон за операціями, на які поширюється Е-ліміт, надаються клієнтам – фізичним особам – резидентам, що мають відкриті власні поточні рахунки в АТ «БАНК СІЧ».

Переказ здійснюється з рахунку клієнта у валюті платежу або з гривневого рахунку з безготівковою купівлею валюти.

Фізична особа для проведення валютної операції має подати в Банк наступні документи:

  • заява про здійснення переказу іноземної валюти за кордон в межах Е-ліміту, засвідчена підписом фізичної особи (заявника);
  • документи (інформація), які підтверджують фінансові можливості/джерела походження коштів фізичної особи (заявника), що дає змогу проводити або ініціювати проведення валютної операції на відповідну суму;
  • оригінали документів*, що підтверджують мету здійснення переказу з України (договір, рахунок та/або інші документи, що використовуються в міжнародній практиці). За необхідності Банк має право витребувати додаткову(і) інформацію/документи. Ці документи повинні містити, зокрема, інформацію про найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країну місцезнаходження/місце проживання отримувача переказу, найменування та країну місцезнаходження банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, найменування валюти, суму переказу до сплати, призначення (мету) переказу.

*Документи можуть не надаватися в разі:

  • розміщення резидентом коштів на своєму рахунку за межами України;

У разі здійснення переказу іноземної валюти за кордон в межах Е-ліміту з метою виконання власних зобов’язань перед нерезидентом за договором страхування життя/зі здійснення інвестицій за кордон/ надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті підтвердні документи надаються незалежно від суми переказу.

Оригінали документів, зазначених вище, надаються до Банку у паперовому вигляді.

Підтвердні документи, складені іноземною мовою (крім документів, які оформлені з одночасним викладенням іноземною мовою та російською або українською мовами), мають бути перекладені на українську мову. Переклад засвідчується підписом особи, яка в установленому законодавством України порядку отримала офіційний дозвіл на здійснення перекладів (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом.

Розгляд документів фізичної особи-резидента (заявника) для переказу іноземної валюти за кордон за операцією, на яку поширюється Е-ліміт, здійснюється Банком протягом 1-го робочого дня від дати отримання Банком повного пакету документів, необхідних для її проведення.

Уповноважений Банк повідомляє фізичну особу щодо реєстрації операції в АІС «Е-ліміти» або щодо її анулювання шляхом надання інформації з реєстру.

Банк має право здійснити валютну операцію виключно після отримання від Національного банку засобами АІС «Е-ліміти» повідомлення та не пізніше наступного робочого дня після дня отримання банком цього повідомлення.

Тарифи АТ «БАНК СІЧ»

Заява на видачу Е-ліміту для фізичної особи-резидента

Перелік документів клієнта – фізичної особи-резидента для здійснення переказу іноземної валюти за кордон

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38(044) 207-14-93