Інформування щодо права Банку на припинення обслуговування корпоративної картки Клієнта у разі відсутності операцій за рахунком протягом 1 (одного) року, відповідно до Правил обслуговування суб’єктів господарювання в АТ «БАНК СІЧ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (далі – «Банк») повідомляє Клієнтам – суб’єктам господарювання, що мають відкриті поточні рахунки, операції за якими здійснюються з використанням електронного платіжного засобу (корпоративної картки), що порядок та умови обслуговування поточного рахунку визначені:

  • Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 (зі змінами та доповненнями) (далі – Інструкція №492);
  • Цивільним кодексом України;
  • Правилами обслуговування суб’єктів господарювання в АТ «БАНК СІЧ», до яких Клієнти приєднуються шляхом підписання заяви про приєднання та Договору банківського рахунку (розміщені на офіційному сайті Банку за посиланням: /uploads/2020/12/OBSLUGOVUVANNYA-SUBYEKTIV-GOSPODARYUVANNYA-V-AT-BANK-SICH_diyut-z-01.12.2020.pdf (далі – «Правила»).

Відповідно до пункту 142 Інструкції №492, Банк має право закрити поточний рахунок Клієнта на підставах, передбачених укладеним між Банком і Клієнтом Договором.

Згідно ч. 2 ст.1074 Цивільного кодексу України, Банк має право вимагати розірвання Договору банківського рахунку у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено Договором.

Пунктом 5.2.1. Правил передбачено, що рахунок, операції по якому здійснюються з використанням корпоративної картки, закривається за ініціативою Банку у разі відсутності операцій за рахунком протягом одного року підряд (операціями по рахунку не вважаються операції нарахування процентів на залишок коштів на рахунку, договірне списання комісійної винагороди банку, переоцінка валютних коштів, списання, що здійснюється згідно рішень виконавчих органів).

Враховуючи викладене, при відсутності операцій за Поточним рахунком протягом одного року підряд та відсутності залишку коштів на ньому, Банк повідомляє Клієнта про закриття такого Поточного рахунку.

Згідно Правил, Поточний рахунок буде закритий Банком після спливу 25 днів з дати направлення на адресу Клієнта офіційного листа – повідомлення.

Просимо враховувати в подальшій роботі. Дякуємо за співпрацю!