БАНК СІЧ виконує функції Уповноваженого банку при проведенні валютних операцій з дотриманням лімітів, визначених НБУ.

Положенням про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим постановою Правління НБУ № 5 від 02.01.2019р., резиденту юридичній особі/ фізичній особі-підприємцю дозволяється здійснювати окремі валютні операції з переказу коштів з України/ на поточні рахунки юридичних осіб-нерезидентів, відкриті в Україні, з метою:

 • розміщення коштів на власному рахунку за межами України;
 • здійснення інвестицій за кордон;
 • надання нерезиденту позики (поворотної фінансової допомоги) в іноземній валюті;
 • здійснення окремих видів господарської діяльності.

Юридична особа/ фізична особа-підприємець має можливість здійснювати переказ іноземної валюти для здійснення зазначених операцій протягом календарного року на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 2 000 000,00 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті/гривні за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції).

Зазначені операції здійснюються в межах установлених лімітів (надалі Е-ліміт) через уповноважений банк з використанням Автоматизованої Інформаційної Системи «Е-ліміти».

Послуги з переказу іноземної валюти за кордон за операціями, на які поширюється Е-ліміт, надаються Клієнтам – юридичним особам/ фізичним особам-підприємцям, що мають відкриті власні поточні рахунки в АТ «БАНК СІЧ».

Переказ здійснюється з рахунку клієнта у валюті платежу або з гривневого рахунку з безготівковою купівлею валюти.

Юридична особа/ фізична особа-підприємець для проведення валютної операції має подати в Банк наступні документи:

 • заява про здійснення переказу іноземної валюти за кордон в межах Е-ліміту, засвідчена підписом уповноваженої особи Клієнта;
 • Документи щодо визначення фінансового стану суб’єкта валютної операції – юридичної особи/ фізичної особи – підприємця:
 • фінансова звітність суб’єкта валютної операції – юридичної особи/ фізичної особи – підприємця (за наявності), складена відповідно до вимог законодавства України та отримана Банком безпосередньо від суб’єкта валютної операції (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність), з відміткою відповідного державного органу України про її отримання/прийняття;
 • Документи, що підтверджують мету здійснення платежу:

А) Для розміщення коштів на власному рахунку за межами України:

 • довідка іноземного банку про наявність рахунку Клієнта (має містити інформацію про найменування та країну місцезнаходження банку, SWIFT-код банку, номер рахунку/IBAN).

Б) Для здійснення інвестицій за кордон (придбання права власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи – нерезидента; придбання цінних паперів на фондових ринках; придбання об’єктів нерухомого майна):

 • договори (угоди) та/або інші документи (Рішення засновника, протокол Загальних зборів акціонерів тощо), що є підставою для здійснення резидентом інвестицій за кордон;
 • документи про реєстрацію частки статутного капіталу (об’єкта інвестиції), яку планує набути резидент (виписки з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрований статутний капітал, тощо);
 • документи, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об’єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, витягу з реєстру об’єктів нерухомості тощо).

 

В) надання нерезиденту позики (поворотної допомоги):

 • договір (контракт) позики (поворотної фінансової допомоги).

Перелік документів не є вичерпним та залежить від мети переказу та умов, які прописані в договорі/контракті, який є підставою для здійснення переказу.

Підставою для проведення валютних операцій, на які поширюються встановлені НБУ ліміти, є оригінали підтверджуючих документів (в тому числі електронних документів) або копій в електронній / паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Копії документів в електронній формі створюються Клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом Клієнта (для юридичних осіб – підписом уповноваженої особи клієнта), створеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг (далі – електронна копія документа). Електронні копії документів подаються засобами програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» та залишаються в Банку на зберіганні.

Копії документів у паперовій формі мають бути засвідчені підписом Клієнта/ уповноваженої особи Клієнта та зберігаються в Банку.

Підтвердні документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову. Переклад документів засвідчується підписом Клієнта/уповноваженої особи Клієнта. Не перекладаються на українську мову документи, що складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Уповноважений Банк повідомляє юридичну особу/ фізичну особу-підприємця щодо реєстрації операції в АІС «Е-ліміти» або щодо її анулювання шляхом надання інформації з реєстру.

Банк має право здійснити валютну операцію виключно після отримання від Національного банку засобами АІС «Е-ліміти» повідомлення та не пізніше наступного робочого дня після дня отримання банком цього повідомлення.

Тарифи АТ «БАНК СІЧ»
Заява на видачу Е-ліміту резидента-юридичної особи/ фізичної особи-підприємця

Перелік документів клієнта – резидента-юридичної особи/ фізичної особи-підприємця для здійснення переказу іноземної валюти за кордон

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38(044) 207-14-93