Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (місцезнаходження якого: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», що відбудуться 28 листопада 2016 р. об 15 годині 00 хвилин за київським часом у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната № 25.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» буде проводитись 28.11.2016 року з 14 години 00 хвилин до 14 години 45 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната № 25.

Право на участь в позачергових Загальних зборах акціонерів Банку мають особи, що будуть включені в перелік акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» станом на 22 листопада 2016 р. (на 24 год. 00 хв).

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність або інший документ), що підтверджує/посвідчує їх право на участь та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно до чинного законодавства.

Проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ  «БАНК СІЧ»:

  1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з першого питання:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» в наступному складі: Голова лічильної комісії – Куршель Юлія Олександрівна; члени Лічильної комісії – Щока Юрій Юрійович, Проценко Тетяна Миколаївна.

  1. Про затвердження порядку  та  способу  засвідчення  бюлетенів  для  голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.

Проект рішення з другого питання:

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування,  засвідчується підписами членів Лічильної комісії та печаткою ПАТ «БАНК СІЧ» після того, як бюлетень був підписаний акціонером або його уповноваженим представником.

  1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з третього питання:

Обрати Головою позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» Баланду Олега Івановича, секретарем – Хомович Ірину Миколаївну.

  1. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з четвертого питання:

виступ доповідача з питань порядку денного Загальних зборів Акціонерів – 5 хвилин,
голосування з питань порядку денного Загальних зборів Акціонерів – 5 хвилин,
підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин,
оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин.

  1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з п’ятого питання:

Достроково припинити повноваження Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» – Раздорожного В.В. та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» Баланди О.І., Мельника А.П., Матузенка Г.В.

  1. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з шостого питання:

Визначити склад Спостережної ради у кількості 5 (п’ять) осіб.

  1. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з сьомого питання:

Обрати членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» осіб, що наберуть найбільше голосів за результатами кумулятивного голосування, відповідно до кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

  1. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з восьмого питання:

Обрати Головою Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» одного із членів Спостережної ради відповідно до поданих кандидатур.

  1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення з дев’ятого питання:

9.1. Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

9.2. Встановити, що Голова та член Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» самостійно визначається із найбільш прийнятними для нього умовами договору та не пізніше наступного робочого дня після проведення цих Загальних зборів Акціонерів подає до ПАТ «БАНК СІЧ» письмову заяву, в якій зазначає обрані ним умови договору на виконання функцій голови/члена Спостережної ради, що має бути укладений між ним та ПАТ «БАНК СІЧ».

9.3. Затвердити розмір оплати праці/грошової винагороди Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» відповідно до кошторису на оплату праці/виконання функцій Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ».

9.4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» (або особу, що виконуватиме обов’язки Голови Правління) підписати від імені ПАТ «БАНК СІЧ» з Головою та членами Спостережної ради відповідні договори (трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір).

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з проектом порядку денного та проектами рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документам – Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульга В.В. Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.

28 листопада 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

З питань проекту порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната №25.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ “БАНК СІЧ” за адресою https://www.sichbank.com.ua/

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №205 від 27.10.2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

В.о. Голови Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»                                                                                     Н.О. Бондаренко