Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ “БАНК СІЧ”

«БАНК СІЧ»

повідомляє, що 22 квітня 2016 року о 15 год. 00 хв. за Київським часом відбудуться Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (скорочене найменування – ПАТ «БАНК СІЧ», місцезнаходження: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63)

за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. у день проведення Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника і оформлений відповідно до чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, – 18 квітня 2016 року.

Порядок денний:

  1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ».
  2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «БАНК СІЧ».
  3. Порядок проведення Загальних зборів та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».
  4. Звіт Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ» та Звіт про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради та Звіту про корпоративне управління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
  5. Звіт Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
  6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
  7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
  8. Затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік.
  9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік та прибутку минулих років.
  10. Про затвердження внутрішніх нормативних документів ПАТ «БАНК СІЧ».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2015 рік

Найменування показника

період

 
звітний
(тис.грн)
попередній
(тис.грн)
Усього активів1,674,384775,119
Грошові кошти та їх еквіваленти298,58175,553
Основні засоби48,46042,789
Кошти в інших банках1,256168,972
Кредити та заборгованість клієнтів511,328440,453
Цінні папери в портфелі банку на продаж752,24440,492
Інші активи60,2066,285
Усього зобов'язань1,543,671647,381
Кошти банків-133,914
Кошти клієнтів1,436,929474,514
Боргові цінні папери, емітовані банком-597
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток3471,278
Інші фінансові зобов'язання56,9564,448
Інші зобов'язання1,4201,073
Субординований борг48,01131,544
Усього власного капіталу130,713127,738
Статутний капітал120,000120,000
Нерозподілений прибуток (збиток)8,9036,946
Середньорічна кількість акцій (шт.)120,000,000120,000,000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)17873

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, які розроблено відповідно до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК СІЧ»: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната 25 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна особа — Хомович І.М.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната №25.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР №54 від 21.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

в.о. Голови Правління ПАТ “БАНК СІЧ”                      Бондаренко Н.О.                                 21.03.2016 р.