Повідомлення про внесення змін до Порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», що відбудуться 28 листопада 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»

(ЕДРПОУ 37716841, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63)

повідомляє, про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», які відбудуться 28 листопада 2016 року о 15 год. 00 хв. за київським часом за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25 (повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано у Відомостях НКЦПФР №205 від 27.10.2016 р.).

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій, Порядок денний позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» доповнено наступними питаннями:

10. Прийняття рішення щодо розподілу нерозподіленого прибутку минулих років ПАТ БАНК СІЧ» та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення:

Розподілити нерозподілений прибуток ПАТ «БАНК СІЧ» минулих років (2011-2015р.р.) наступним чином:

– нерозподілений прибуток за 2011-2014 роки в повному обсязі в сумі 6 720 735,75 (шість мільйонів сімсот двадцять тисяч сімсот тридцять п’ять гривень 75 копійок), що включає:

  • суму нерозподіленого прибутку в 2011 році – 58 134,14 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сто тридцять чотири гривни 14 копійок);
  • суму нерозподіленого прибутку в 2012 році – 1 451 932,52 грн. (один мільйон чотириста п’ятдесят одну тисячу дев’ятсот тридцять дві гривни 52 копійки);
  • суму нерозподіленого прибутку в 2013 році – 927 039,19 грн. (дев’ятсот двадцять сім тисяч тридцять дев’ять гривень 19 копійок);
  • суму нерозподіленого прибутку в 2014 році – 4 283 629,90 грн. (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі шістсот двадцять дев’ять гривень 90 копійок);

та частину нерозподіленого прибутку за 2015 рік в сумі в 1 679 264,25 (один мільйон шістсот сімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят чотири гривни 25 копійок), що разом становить 8 400 000,00 грн. (вісім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 коп.) – направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК СІЧ»;

– частину нерозподіленого прибутку за 2015 рік в сумі 393 865,69 грн. (триста дев’яносто три  тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 69 копійок) – залишити нерозподіленим.

11. Прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК СІЧ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «БАНК СІЧ» за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал ПАТ «БАНК СІЧ» на суму 8 400 000,00 грн. (вісім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) до 128 400 000,00 (сто двадцять вісім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «БАНК СІЧ» з 1,00 грн. (одна гривна 00 копійок) до 1,07 грн. (одна гривна 07 копійок) кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку ПАТ «БАНК СІЧ» за 2011-2014 роки в повному обсязі та частини прибутку за 2015 рік в загальній сумі 8 400 000,00 (вісім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок).

12. Про випуск акцій ПАТ «БАНК СІЧ» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій ПАТ «БАНК СІЧ» нової номінальної вартості.

Проект рішення:

Здійснити випуск 120 000 000 (сто двадцяти мільйонів) штук простих іменних акцій ПАТ «БАНК СІЧ» нової номінальної вартості розміром 1,07 грн. (одна гривна 07 копійок) кожна та затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості і викласти його в Додатку № 1 до Протоколу цих Позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».

13. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ» шляхом затвердження його нової редакції та визначення уповноваженої особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису змін до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ», у зв’язку із збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій і внесенням інших змін у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення та затвердження Статуту ПАТ «БАНК СІЧ» в новій редакції. Затвердити Статут ПАТ «БАНК СІЧ» в новій редакції.

13.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БАНК СІЧ» (або особу, що виконуватиме обов’язки Голови Правління ПАТ «БАНК СІЧ») підписати Статут ПАТ «БАНК СІЧ» в новій редакції, а також забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов’язаних із погодженням нової редакції Статуту ПАТ «БАНК СІЧ» Національним банком України та подальшою його державною реєстрацією.

14. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».

Проект рішення:

14.1 Ліквідувати Ревізійну комісію ПАТ «БАНК СІЧ» та відобразити відповідні зміни в Статуті ПАТ «БАНК СІЧ».

14.2 Вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ», затверджене Загальними зборами Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» 22 квітня 2013 року (Протокол № 2).

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» в повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» Інякіної Л.Ю. та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ»: Ситника М.М. і Гейне С.М.

Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни, визначені чинним законодавством та Статутом Банку, можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з  порядком денним та проектами рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63, кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документам – Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ» Шульга В.В. Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ “БАНК СІЧ” за адресою /

Повідомлення про внесення змін до Порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 220 від 17.11.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ»                               В.В.Шульга