БАНК СІЧ (АТ) – універсальний банк, заснований в 2011 році. Акціонерами банку виступають фізичні особи – громадяни України.

БАНК СІЧ має відділення практично у всіх регіонах України. Головний офіс Банку розташований у Києві, регіональні дирекції відкриті у Львові, Дніпрі, Харкові, Одесі, Полтаві, Вінниці, Черкасах.

Пріоритетними напрямками діяльності банку є обслуговування середнього та малого бізнесу, розвиток мережі відділень, а також платіжних терміналів.

БАНК СІЧ має банківську ліцензію №260 від 21.11.2011р., Генеральну ліцензію НБУ на проведення валютних операцій на міжнародних ринках, ліцензії ДКЦПФР на професійну діяльність на фондовому ринку (брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг).

БАНК СІЧ є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Асоціації фондових торговців,  Незалежної асоціації банків України, Асоціації українських банків, Асоціації «УкрСВІФТ». Встановлено співробітництво з інформаційним агентством «Thomson Reuters».

З серпня 2012 р. БАНК СІЧ є афілійованим учасником міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide.

01.03.2018 р. БАНК СІЧ отримав погодження від НБУ щодо емісії електронних грошей ХРАY.

У 2014 р. рішенням Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (протокол від 02.09.2014 р., № 369), ПАТ «БАНК СІЧ» було надано дозвіл на облік в складі капіталу Банку коштів, залучених на умовах субординованого боргу від інвестора в сумі, еквівалентній 2 млн. доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату, на термін до 31.07.2024 р.

26 червня 2017 р. позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ», у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу Банку, затверджена нова редакція Статуту ПАТ «БАНК СІЧ». Статутний капітал Банку збільшився до 200’090’000,00 гривень за рахунок приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «БАНК СІЧ» додаткового випуску.

26 квітня 2018  р. рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» (Протокол № 13 від 26.04.2018):  тип акціонерного товариства Банку змінено з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, відповідно найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ». 15.06.2018 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку, внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Починаючи з 15.06.2018 року офіційне найменування Банку української мовою, згідно із Статутом:

повне найменування скорочене найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» АТ «БАНК СІЧ»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ» (АТ «БАНК СІЧ») є правонаступником всіх прав та зобов’язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (ПАТ «БАНК СІЧ»).

 

29.01.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило АТ «БАНК СІЧ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «БАНК СІЧ» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2018 − 2020 р.р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.

До позитивних факторів, обумовлюючих рішення рейтингового комітету, було віднесено:

‒ Значні обсяги вкладень у державні цінні папери, що можуть бути охарактеризовані як інвестиції із низьким або близьким до нульового рівнем ризику, формують стале джерело безризикових доходів. Так, за підсумком 2020 р. Банком було отримано 104,8 млн. грн. процентних доходів за державними цінними паперами. Коефіцієнт безризикового покриття витрат, враховуючи вказані доходи, станом на 01.01.2021 р. набув високого (сприятливого) значення та склав 68%.

‒ Банк демонструє сталу тенденцію до нарощення обсягу регулятивного капіталу за рахунок формування позитивного фінансового результату діяльності. Так, станом на 01.01.2021 р. обсяг регулятивного капіталу склав 248,5 млн. грн., збільшившись на 10,2% за результатом 2020 року. Додатково, з метою докапіталізації Банком було залучено субординований борг у розмірі 2,0 млн. дол. (відповідний пакет документів вже надано на розгляд до Національного банку України, погодження очікується у січні цього року).

– Високі значення показників ліквідності. Станом на 01.01.2021 р. коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) значно перевищували мінімально встановлені рівні. Відношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань складало 172% при рекомендованому мінімумі 70%.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2020 р. Банк отримав 432,5 млн. грн. сукупних доходів проти 283 млн. грн. за підсумком аналогічного проміжку минулого року. Чистий прибуток за результатом 2020 р. склав 22 млн. грн.

‒ Високий рівень покриття кредитного портфелю Банку ліквідним забезпеченням. Станом на 01.01.2021 р. кредити юридичних осіб покривалися забезпеченням на 89%, фізичних осіб ‒ на 88%.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.

28.04.2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ» було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок частини прибутку минулих років на 44,88 млн. гривень до розміру 244,97 млн. гривень.

29 червня 2021 р. відбулась державна реєстрація нової редакції Статуту АТ «БАНК СІЧ», що визначає статутний капітал на рівні 244,97 млн. гривень. Збільшення рівня капіталізації забезпечує зріст фінансового потенціалу і є показником фінансової стійкості та привабливості Банку для інвесторів, вкладників та інших партнерів.Зважена стратегія


Зважена стратегія


Індивідуальний підхід


Открыты для общения

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 

  • Зважена стратегія з урахуванням досвіду роботи в посткризовий період
  • Надійність заощаджень
  • Швидкість і безпека розрахунків
  • Можливість створення індивідуальних продуктів для бізнесу
  • Доступність керівництва для спілкування – ми вислухаємо кожного Клієнта!