Акціонерне товариство «БАНК СІЧ» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за реєстром Фонду № 223).

 Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, згідно із Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-vi від 23 лютого 2012 року, гарантує кожному вкладникові банку відшкодування коштів за його вкладами.

  1. «Умови гарантування банківських вкладів»: https://www.youtube.com/watch?v=EBLKcTYLBCA
  2. «Уважно читайте депозитний договір» https://www.youtube.com/watch?v=VPwUnbzedy4
  3. «Якщо банк визнано неплатоспроможним, знайте, як отримати відшкодування»  https://www.youtube.com/watch?v=MbdEJp79rhA
  4. «Кредити потрібно погашати, адже ліквідація банку не припиняє дії кредитних договорів» https://www.youtube.com/watch?v=vuitSPizAbc

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Інформація щодо розміру гарантованої суми відшкодування за вкладами, включаючи відсотки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

Фонд гарантує кошти у готівковій і безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, розміщені вкладниками на умовах договору банківського вкладу, банківського рахунку або шляхом оформлення іменного депозитного сертифікату. Виплати гарантованої суми здійснюється Фондом у національній валюті України.

Вклади гарантуються окремо у кожному із банків. У разі розміщення декількох вкладів в одному банку гарантується сума всіх вкладів, але не більше визначеного законодавством розміру.

Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

Фонд гарантує кожному вкладнику відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб визначена у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (ст. 26) і не може бути меншою 200 000,00 грн.

Рішення про розмір відшкодування грошових коштів за вкладами

  • Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.
  • Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
  • Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.
  • Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
  • У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.
  • Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» не відшкодовуються кошти:

1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — протягом року до дня прийняття такого рішення);
5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», — один рік до дня прийняття такого рішення);
6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;
7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;
8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
9) за вкладами у філіях іноземних банків;
10) за вкладами у банківських металах;
11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;
12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».


Додаткові умови надання банківських послуг із залучення вкладів:

1) Банк приймає від Вкладника на зберігання грошові кошти згідно Договору банківського вкладу. При закінченні строку дії договору банківського вкладу, кошти повертаються вкладнику шляхом перерахування їх в безготівковому порядку на поточний рахунок вкладника, відкритий в АТ «БАНК СІЧ». Днем повернення коштів є дата, зазначена в договорі банківського вкладу. Процентна ставка, що буде нараховуватись на кошти, що знаходяться на поточному рахунку для виплат, нараховується у розмірі, визначеному в договорі банківського рахунку, згідно тарифів банку.

2) Нарахування процентів починається з дня, наступного за днем внесення вкладником (зарахування) вкладу на рахунок, та закінчується в день, який передує поверненню вкладу (п. 5 1061 ЦК України ).

3) Пролонгація дії договорів може здійснюватися відповідно до Цивільного кодексу України та відповідно до умов, передбачених договором банківського вкладу. Так, якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не встановлено договором (п. 4 ст. 1060 ЦК України).

4) Порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або банківського рахунку, повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договорів (п. 3 ст. 1060 ЦК України).

Типові форми договорів банківського рахунку та банківського вкладу. Тарифи банку для фізичних осіб.

Місцезнаходження Фонду:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Номер телефону «гарячої лінії» Фонду:
0 800 308 108 (дзвінки по Україні безкоштовні із стаціонарних телефонів)

Адреса офіційної сторінки Фонду в мережі Інтернет:
www.fg.gov.ua

Інформація для вкладників :
https://www.fg.gov.ua/articles/41406-vkladnikam.html

Захист прав вкладників : https://www.fg.gov.ua/zakhist-prav-vkladnikiv