Комплаєнс (від англійського Compliance – відповідність) дослівно означає відповідність вимогам, дотримання певних правил, стандартів або умов. В загальному контексті ведення бізнесу, для кожної компанії Комплаєнс означає відповідність її діяльності регуляторним та ринковим вимогам, як в цілому компанії, так і кожного її співробітника. Вимоги до управління комплаєнс-ризиком визначені Політикою управління комплаєнс-ризиком в АТ «БАНК СІЧ»», затвердженою Наглядовою Радою Банку.

З точки зору банківського регулювання, поняття комплаєнс-ризику визначається як імовірність виникнення збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів або втрати репутації внаслідок невиконання Банком вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добро-совісної конкуренції, правил корпоративної етики, виникнення конфлікту інтересів, а також внутрішньобанківських/внутрішньогрупових документів Банку.

Тобто, по своїй суті комплаєнс є ефективним інструментом для забезпечення балансу між прибутковістю бізнес-діяльності Банку та ризиками, якими вона супроводжується.

Впровадження ефективної системи комплаєнс-контролю дозволяє Банку:

  • забезпечити прозорість діяльності Банку;
  • уникати можливих фінансових втрат внаслідок реалізації комплаєнс-ризиків;
  • підтримувати на належному рівні репутацію Банку за рахунок позитивного сприйняття іміджу Банку клієнтами, контрагентами, акціонерами, наглядовими та контролюючими органами;
  • постійно проводити оцінку рівня ризиків для прийняття відповідних управлінських рішень;
  • застосовувати превентивні заходи з метою попередження виникнення комплаєнс-ризиків;
  • постійно підвищувати рівень корпоративної культури Банку.

Якщо Ви маєте будь-які пропозиції, що, на Вашу думку, можуть покращити роботу Банку, то для відправки повідомлення Ви можете скористатися наступною адресою: compliance@sichbank.com